เกมแบบฝึกหัดระดับอนุบาล 3 - ประถม 1

หมวดคณิตศาสตร์ (โจทย์สุ่ม 15 ข้อ)

โจทย์: การคูณ ตั้งโจทย์จากภาพ

 ตอบถูก 

  

 ตอบผิด 
  ×  

  =  

  

  

Joey Gaming