เกมแบบฝึกหัดระดับอนุบาล 3 - ประถม 1

หมวดคณิตศาสตร์ (โจทย์สุ่ม 15 ข้อ)

โจทย์: การคูณ หาคำตอบ

 ตอบถูก 

  

 ตอบผิด 
Joey Gaming