เขียนคำอ่านเวลา

พิมพ์

( 5 Votes )


แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
 
เขียนคำอ่านเวลา (ภาษาราชการ ชุด1-6 / ภาษาพูด ชุด7-12)
เขียนคำอ่านเวลา ชุดที่ 1 เขียนคำอ่านเวลา ชุดที่ 2 เขียนคำอ่านเวลา ชุดที่ 3 เขียนคำอ่านเวลา ชุดที่ 4 เขียนคำอ่านเวลา ชุดที่ 5
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4 แบบฝึกหัดชุดที่ 5
เขียนคำอ่านเวลา ชุดที่ 6 เขียนคำอ่านเวลา ชุดที่ 7 เขียนคำอ่านเวลา ชุดที่ 8 เขียนคำอ่านเวลา ชุดที่ 9 เขียนคำอ่านเวลา ชุดที่ 10
แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8 แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝึกหัดชุดที่ 10
เขียนคำอ่านเวลา ชุดที่ 11 เขียนคำอ่านเวลา ชุดที่ 12      
แบบฝึกหัดชุดที่ 11 แบบฝึกหัดชุดที่ 12      

 

 :